,

ILO TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇALIŞMA HAYATINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ FORUMUNA KATILDIK

ILO Türkiye Ofisi “Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” için Deneyim Paylaşım Forumu düzenledi.


Aralarında Türkiye Kamu-Sen’in de olduğu sivil toplum kuruluşları ve sendikaların temsilcileri komuyla ilgili çalışmalarını hybrid biçimde organize edilen toplantıda paylaştı. 

Forumun açılış konuşmasını ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan gerçekleştirdi. Daha sonra Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü moderatörlüğünde, taraflar sunumlarını yaptı. 

Konfederasyonumuz adına Kadın Komisyon Başkanımız Leyla Polat konuşma yaptı.  “Kadın ve erkek olarak farklı yaratılmış olsak da kişilere yüklenen görev ve rol olarak mümkün olduğunca eşitlikçi bir toplumsal kültür oluşturulması çabasındayız. Bunun da ancak kadın erkek fırsat eşitliğinin, eğitimin ve öğretimin her kademesinde verilerek mümkün olacağına inanıyoruz” diyerek açıklamasına başlayan Leyla Polat şunları ifade etti:

“Tüm çalışanların iş güvencesinin devletin teminatı altında olmasını talep ediyoruz. Güvencesiz çalışma, kadınlarımızı hep bir tehdit altında tutmakta, işten çıkartmada öncelik kadınlarda olmaktadır. 

- Kreş, hasta ve engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin profesyonelce sunulacağı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması,

- Kurumlarda psikolojik rehberlik biriminin kurulması,

- Psikoloji ve fiziki tacizin önlenebilmesi için kurumların disiplin yönetmeliklerinde caydırıcı hükümlere yer verilmesi,

Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yaptığı bazı çalışmalardan örnek vermek istiyorum. 

Konfederasyonumuza bağlı Türk Eğitim-Sen  “Eğitim Çalışanlarını Anlama Anketi” adı altında 2021 yılında düzenlediği anket çalışmasında eğitim çalışanları için şiddet bulgularını gün yüzüne çıkardı. 

Buna göre; 

Katılımcıların %27,7’si meslek hayatlarında en az bir defa şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Meslek hayatında en az bir kere şiddete maruz kalmış katılımcıların %51,5’i veliler, % 27,1’i il/ilçe okul yöneticisi, %16,1’i öğrenci, %4,1’i meslektaşı olan öğretmen, %1,1’i de hizmetli, memur tarafından şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir.

En çok maruz kaldıkları şiddet türünün ise sözlü şiddet (%58,5) olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu %21,2 ile psikolojik şiddet, %20 ile fiziksel şiddet, %0,3 ile cinsel şiddet takip etmektedir.

Konfederasyonumuza bağlı Türk Sağlık-Sen tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen “Sağlık Çalışanlarının Memnuniyeti” Anketine toplam 1131 kişi katılmıştır. 

Sağlık Çalışanlarının Yüzde 55’i Son Bir Yılda Şiddete Uğramış Ankete katılan sağlık çalışanlarına yöneltilen “Son bir yıl içerisinde fiziksel veya sözlü şiddete maruz kaldınız mı ?” sorusuna çalışanların yüzde 55,3’ü son 1 yılda sözlü veya fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. 

Kadın çalışanların yüzde 67,2’si, erkek çalışanların ise yüzde 50,2’si son 1 yılda sözlü veya fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Yüzde 78.5’ine Göre Yapılan Çalışmalar Şiddeti Önlemez düşüncesinde. 

Çalışanların Yüzde 69’u Mobbing Mağduru Ankette İdareciler veya çalışma arkadaşlarınız tarafından maruz kaldınız mı? sorusuna ise çalışanların yüzde 69’u evet yanıtını vermiştir. Kadın çalışanların yüzde 77,5’i, erkek çalışanların ise yüzde 65,3’ü idareciler veya çalışma arkadaşları tarafından mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir.

Bunun gibi sorunlarımız devam etmekteyken, dijital çağ o kadar hızlı hareket etmekte ki Türkiye Kamu-Sen olarak 2019’da Gelenekten geleceğe çalışma hayatı endüstri 4.0 panelinde dijitalleşmenin çalışma hayatına etkisini dile getirerek çalışma hayatında neler olabileceği anlatıldı. Hemen arkasından pandemi baş gösterdiğinde dijital çağın önemi çok çabuk anlaşıldı. Ancak kadınlarımız üzerindeki etkisini 23 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Kadın Çalıştayı’nın 10 maddelik sonuç bildirgesinin birkaç maddesini sizinle paylaşmak istiyorum.

Önümüzdeki dönemde kız çocuklarının eğitim seviyelerinin ve kadınların işgücüne katılım oranlarının yükseltilmesi, çalışma yaşamında daha fazla kadın yöneticiye yer verilmesi, eğitim sisteminin yeni üretim metotlarına entegrasyonu, hukukî altyapının geleceğe dönük olarak revizyonu, kadına yönelik yeni istihdam programlarının oluşturulması, yeni örgütlenme modellerinin geliştirilmesi, farklı aksiyon planlarının belirlenmesi, yeni sosyal politika önerileri, insan odaklı bir istihdam piyasasının inşa edilmesi, yok olacak mesleklerle yeni ortaya çıkacak mesleklerin, yeni imkânların araştırılması, yapay zekânın toplumsal yapı üzerinde yaratacağı etkinin hesap edilmesi, kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin geleceğinin tespit edilmesi 

Yakın gelecekte istihdam sistemi dışında kalması öngörülen iş/meslek sahiplerinin yeni ortaya çıkacak işler hakkında bilgilendirilmesi, sertifikasyon programlarıyla yetkinliklerinin artırılması,

Endüstri 4.0’ın beraberinde getireceği değişim ve dönüşümler doğrultusunda, işgücü piyasasında ortaya çıkması ya da şiddetini arttırması muhtemel kutuplaşmaların (vasıflı-vasıfsız işgücü, düşük gelirli-yüksek gelirli işgücü, kadın-erkek işgücü vb.) ve bunların yaratacağı etkinin öngörülmesi ve önlenmesi için tedbirlerin belirlenmesi,

İşçi sendikalarında olduğu gibi memur sendikalarında da kadın komisyon üyelerinin idari izinli sayılmasını talep ediyoruz. “

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan forum, tüm katılımcılar görüşlerini açıkladıktan sonra sona erdi.